Tietosuojaseloste

Tämä on Mysmakaren Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 27.5.2018.

 1. Rekisterinpitäjä
  Mysmakaren Oy / Hotelli Sparre
  Piispankatu 34, 06100 Porvoo
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on
  Katja Euro
  katja.euro@sparre.fi
 3. Rekisterin nimi
  Hotelli Sparre asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
  Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Hotelli Sparreen, rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Näillä perusteilla käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan kokous- ravintola- tai huonevarausta tehdessä tai niiden laskutusta varten. Majoittujien asiakastietojen kerääminen perustuu lakiin majoitus- ja ravitsemustoiminnasta.
 5. Rekisterin käyttötarkoitus
  Asiakassuhteen hoitaminen
  Majoitusvarausten hoitaminen
  Maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
  Asiakaspalvelun kehittäminen
  Ruokailuun liittyvien pöytävarausten tekeminen ja kokoustilojen varaaminen
  Kanta-asiakkaiden toiveiden huomioiminen
  Palveluiden markkinointi
 6. Rekisterin tietosisältö
  Asiakastiedot: nimi, yhteystiedot ja laskutustiedot
  Asiakaspalautetiedot
  Varaustiedot aiemmin tehdyistä varauksista
  Asiakkaan toiveisiin liittyvät tiedot
  Asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin
  Lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
  Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).